DEFINÍCIE A VÝKLAD

V rámci súčasných PODMIENOK POUŽÍVANIA, pre potreby ostatných nariadení, majú nasledujúce výrazy nižšie uvedený význam:  

PODMIENKY POUŽÍVANIA - Nasledujúce ustanovenia a podmienky upravujúce prístup a použitie programu ROOFNET a všetkých alebo akejkoľvek jeho časti.

Gerard® – člen skupiny Roof Tile Group, spoločnosť, ktorá je založená a prevádzkovaná v súlade s belgickou legislatívou a má ústredie v Belgicku na adrese ROOF TILE GROUP Europe NV Michielenweg 3, B-3700 TONGEREN, BELGICKO, e-mailová adresa: office@gerardroofs.eu

Projektový manažér - Ad Alchemy SRL, rumunská spoločnosť registrovaná pod číslom: J40/160/2014, daňové identifikačné číslo: RO32642092, sídlo firmy: Rumunsko, Bukurešť, District 4, Justitiei Street, 36; e-mailová adresa: gerard@adalchemy.ro

Webová stránka - Doména www.gerardroofs.eu spolu so svojimi subdoménami spravovaná spoločnosťou Gerard® alebo inou, poverenou osobou

Produkty - Druhy škridiel a iných strešných krytín predávaných spoločnosťou Gerard® prostredníctvom Webovej stránky

Program ROOFNET - Subdoména Webovej stránky, ktorá implementuje vernostnú schému Gerard® pre Používateľov v súlade so súčasnými PODMIENKAMI POUŽÍVANIA.

Používatelia - Predajcovia a Pokrývači, ktorí súhlasia s ustanoveniami a podmienkami uvedenými v tomto dokumente a ktorí sa registrujú do programu ROOFNET prostredníctvom založenia Používateľského účtu.

Predajca - akákoľvek osoba, ktorá oprávnene vystupuje ako obchodný zástupca spoločnosti Gerard® alebo distribútora/predajcu Produktov.

Pokrývač - pokrývač, ktorý sa spolu so svojím tímom zaregistruje do programu ROOFNET a ktorý prijíma vernostnú schému vyvinutú spoločnosťou Gerard®.

Tím - tím pokrývačov.

Zákazník – akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorá má záujem o Produkty alebo ktorá si už Produkty zakúpila

RoofNest - sekcia programu ROOFNET, v rámci ktorej môžu Používatelia využiť svoje bonusové body a vymeniť ich za produkty v špeciálnej ponuke.

Profil používateľa - sekcia programu ROOFNET, ktorá obsahuje e-mailovú adresu a heslo umožňujúca Používateľovi sa prihlásiť do vernostnej schémy vyvinutej spoločnosťou Gerard® a ktorá obsahuje informácie týkajúce sa každého Používateľa ako funkciu Profil používateľa (portfólio projektov, ponuky, akumulované bonusové body, atď.)

Projekt - strecha navrhnutá Tímom, o ktorej v programe ROOFNET, na základe výslovného súhlasu o použití údajov dotknutých osôb na tento účel, existujú registrované a zverejnené fotografie a podrobnosti (majiteľ, miesto).


VLASTNÍCKE PRÁVA K WEBOVEJ STRÁNKE, SÚHLAS S USTANOVENIAMI A PODMIENKAMI 

Súčasné ustanovenia a podmienky (PODMIENKY POUŽÍVANIA) platia pre Webovú stránku Programu Gerard®/ ROOFNET, ako aj pre jej subdomény a aplikácie. Webová stránka je majetkom spoločnosti Gerard®, Program ROOFNET, jeho sekcie a aplikácie sú spravované Projektovým manažérom.

POUŽÍVANÍM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY SÚHLASÍTE S UPLATNENÍM SÚČASNÝCH USTANOVENÍ A PODMIENOK, PRÍPADNE AKTUALIZOVANÝMI VERZIAMI; AK S PODMIENKAMI NESÚHLASÍTE, NEPOUŽÍVAJTE TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU.

Gerard® si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, upraviť, doplniť alebo odstrániť časti týchto ustanovení a pravidiel v súlade so súčasnými PODMIENKAMI POUŽÍVANIA. Je vašou zodpovednosťou pravidelne sledovať tieto PODMIENKY POUŽÍVANIA pre prípad zmien. Ak budete pokračovať v používaní Webovej stránky, znamená to, že s týmito zmenami súhlasíte. Za podmienky prijatia a dodržiavania súčasných PODMIENOK POUŽÍVANIA vám spoločnosť Gerard® udelí osobné, neexkluzívne, neprevoditeľné a obmedzené právo na vstup a používanie Webovej stránky.

VYTVORENIE A UDRŽIAVANIE PROFILU POUŽÍVATEĽA 

Registráciou na tejto Webovej stránke potvrdzujete, že máte minimálne 18 rokov alebo vek, ktorý predstavuje plnoletosť vo vašej krajine (do úvahy sa berie vyšší vek) a že vaše registračné údaje sú presné, aktuálne a kompletné. Ste zodpovedný za udržanie vášho hesla v tajnosti a za jeho používanie.

Jeden používateľ môže mať len jeden Používateľský účet. 

Z objektívnych dôvodov je aktivácia Používateľského účtu a registrácia do vernostnej schémy momentálne možná len pre občanov Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovinska. 

Ak ste odborník činný v inej krajine a máte záujem o produkt Gerard® a našu vernostnú schému, kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom kontaktných údajov dostupných na Webovej stránke. Vždy s radosťou privítame nových obchodných partnerov či spolupracovníkov.

So zreteľom na fakt, že môžete využívať Webovú stránku, subdoménu Programu ROOFNET Gerard® a jeho sekcie, ako aj mobilné aplikácie, súhlasíte, že nasledujúce činnosti budú porušením PODMIENOK POUŽÍVANIA:

 • Zbieranie informácií o Webovej stránke a Používateľoch Webovej stránky bez ich súhlasu;
 • Upravovanie, triedenie, zdieľanie (alebo preposielanie). kopírovanie, delenie, skríning alebo menenie akýchkoľvek údajov alebo informácií obsiahnutých na Webovej stránke bez písomného súhlasu našej spoločnosti;
 • Používanie Webovej stránky za účelom získania neoprávnených výhod na konkurenčnom trhu alebo na antitrustové účely;
 • Maskovanie pôvodu informácií zaslaných na Webovú stránku, z Webovej stránky alebo cez Webovú stránku;
 • Vydávanie sa za inú osobu;
 • Poskytnutie používateľského práva k Webovej stránke inej osobe;
 • Rozširovanie vírusov či iných škodlivých počítačových softvérov;
 • Používanie Webovej stránky na akékoľvek účely, ktoré sú v rozpore s miestnymi, národnými či medzinárodnými zákonmi;
 • Používanie Webovej stránky spôsobom určeným na cielené poškodzovanie Používateľov či iných osôb;
 • Obchádzanie akýchkoľvek našich opatrení v súvislosti s porušením súčasných PODMIENOK POUŽÍVANIA. 


OSOBNÉ ÚDAJE 

INFORMÁCIE A PODROBNÉ NARIADENIA VZŤAHUJÚCE SA K OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV SÚ OBSIAHNUTÉ V PROSPEKTE AKTUALIZOVANÉHO DOKUMENTU O OCHRANE ÚDAJOV

Na základe ustanovení zákonov o ochrane osobných údajov sme povinní upozorniť vás najmä na to, že pridaním sa do Programu ROOFNET (registráciou účtu pre tento účel) ste povinný prijať súčasné PODMIENKY POUŽÍVANIA za účelom stať sa Používateľom na jednej strane a umožniť spoločnosti Gerard®, aby splnila ustanovenia súčasných PODMIENOK POUŽÍVANIA na druhej strane. Prijatím PODMIENOK POUŽÍVANIA výslovne oprávňujete (i) spoločnosť Gerard®, jej pobočky, partnerské spoločnosti alebo agentov a Projektových manažérov ako správcu osobných údajov na spravovanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli pri registrácii alebo počas používania Používateľského účtu a (ii) ktoré môžu byť poslané iným správcom údajov činným v členských štátoch EHP, v iných tretích krajinách kvalifikovaných ako bezpečných čo sa týka ochrany údajov, alebo tých, ktoré sú kvalifikované ako bezpečné na základe Zmluvy o ochrane súkromia (Privacy Shield Contract), ako aj tretím osobám, ktoré v súvislosti so schémou spolupracujú so spoločnosťou Gerard®. Prihlásenie na Webovú stránku alebo RoofNet samo o sebe nevyžaduje registráciu.

Naša spoločnosť požaduje a spravuje iba osobné údaje (vaše meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo), ktoré sú potrebné v rámci programu ROOFNET a ktoré nám umožňujú plniť si zmluvné záväzky podľa tejto zmluvy. 

Na základe vyššie uvedeného plne rešpektujeme všetky príslušné právne predpisy, ako aj nové nariadenie o ochrane údajov Európskej únie č. 2016/679 (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, GDPR, ďalej len: "Nariadenie" alebo "GDPR"), ako aj príslušné predpisy.

Vezmite prosím na vedomie, že v prípade, že určité osobné údaje nebudú pri registrácii alebo používaní Webovej stránky poskytnuté, pravdepodobne nebudeme môcť aktivovať váš Používateľský účet, takže nebudete mať právo zúčastniť sa našej vernostnej schémy. Ak chcete v plnej miere využiť príležitosti na ďalší predaj ponúkané na Webovej stránke a prostredníctvom jej aplikácií, budete si musieť pravdepodobne vytvoriť verejný profil obsahujúci vaše meno, kontaktné údaje a fotografiu. 

Pokiaľ ide o používanie programu ROOFNET , účel správy údajov: vybudovanie databázy v súvislosti s vernostnou schémou, podpora projektov pre registrovaných Používateľov, odmeňovanie Používateľov a/alebo Tímu za marketing a/alebo používanie Produktov   

Právny základ pre správu údajov:

 • uplatnenie podmienok vernostnej schémy, odsúhlasených dotknutou osobou (čl. 6, ods. 1, písm. b) GDPR) 
 • súhlas dotknutej osoby so spracovaním jej fotografie (čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR)

 

Rozsah spravovaných údajov: meno, adresa, kontaktné údaje (e-mail a mobilný telefón) a fotografia Používateľov a členov Tímu, adresa Projektu

Trvanie správy údajov: do konca vernostnej schémy alebo do vymazania na žiadosť dotknutej osoby, najviac však po 10 rokoch od udelenia súhlasu.

Prostriedky uchovávania údajov: elektronické

Na základe platných predpisov o ochrane údajov máte právo kedykoľvek pristupovať k svojim osobným údajom a požiadať o ich opravu alebo úpravu. Z tohto dôvodu môžete akékoľvek osobné informácie upravovať priamo z vlastného Používateľského účtu, alebo kontaktovať spoločnosť Gerard® či Projektového manažéra jedným z vyššie uvedených spôsobov. Súhlas so spracovaním vašej fotografie môžete tiež odvolať tak, že ju sami odstránite zo svojho Používateľského účtu alebo požiadate spoločnosť Gerard® či Projektového manažéra o jej vymazanie.

Tieto práva sa okrem iného vzťahujú na všetky služby a ďalšie možnosti použitia ponúkané prostredníctvom Webovej stránky. Náš Prospekt o ochrane údajov je funkčný iba v súvislosti so správou a poskytovaním údajov, ktoré vykonávame, pokiaľ ide o služby poskytované inými spoločnosťami alebo fyzickými osobami, nenesieme zodpovednosť, aj keď sú spojené s produktmi Gerard®. 

Gerard® má tiež právo používať osobné údaje, ktoré Zákazník poskytol Používateľovi Gerard®, pričom výslovne oprávňuje príslušného Používateľa na ich odovzdanie spoločnosti Gerard® (preštudujte si nižšie uvedenú Prístupnosť k projektom). Pokiaľ ide o prístup k osobným údajom a právo na úpravu údajov, práva a povinnosti uvedené v tomto dokumente sa vzťahujú aj na údaje Zákazníkov.

VERNOSTNÁ SCHÉMA

V rámci vernostnej schémy týkajúcej sa programu ROOFNET môže každý Predajca alebo každý Tím získať bonusové body, ako je podrobne uvedené nižšie. 

Aby sme predišli možnému nedorozumeniu, vernostná schéma týkajúca sa Programu ROOFNET nemá v úmysle ovplyvňovať profesionálne rozhodnutia a voľby Používateľov a sama osebe neznamená žiadnu podmienku predaja/poskytovania služieb, ktorá by ovplyvňovala Používateľa. 

Registrácia do tejto schémy je bezplatná.

Program ROOFNET trvá neurčitú dobu a môže byť kedykoľvek ukončený bez predchádzajúceho upozornenia. 

Získavanie bonusových bodov

Podmienkou pripísania bonusových bodov je registrácia Používateľa alebo Projektu. Body sa získavajú v súlade s nasledovným:

Predajca: 

 • Získa 100 bonusových bodov, keď je aktivovaný jeho Používateľský účet; tieto bonusové body môžu byť využité len vtedy, keď sa člen stane Aktívnym používateľom (t. j. prvá záruka, prvý projekt)
 • Keď je aktivovaný Používateľský účet Tímu, príslušný Predajca dostane 50 bonusových bodov, ak zástupca Tímu potvrdí, že mu Predajca odporučil Program ROOFNET;
 • Dostane určitý počet bonusových bodov, keď odovzdá projekt do Programu ROOFNET, ktorý navrhol a dokončil Tím odporúčaný Predajcom. Počet bonusových bodov v tomto prípade činí 10 % z počtu škridiel Gerard® predaných a použitých na príslušnom Projekte.

 

Tím:

 • Získa 200 bonusových bodov, keď je aktivovaný Používateľský účet Tímu;
 • Dostane určitý počet bonusových bodov, keď odovzdá projekt do Programu ROOFNET, ktorý bol implementovaný Tímom. Počet bonusových bodov je v tomto prípade rovnaký počtu škridiel Gerard® predaných a použitých na príslušnom Projekte.

 

Bonusové body sa sčítajú na aktívnej úrovni účtu Programu ROOFNET a spočítavajú sa v každom bode, ktorý sa pripísal v súvislosti s príslušným Používateľským profilom. Pravidlá prideľovania bonusových bodov môžu byť upravené alebo pozastavené. 

Úprava pravidiel bonusových bodov bude oznámená prostredníctvom súčasných PODMIENOK POUŽÍVANIA. Aby ste boli oboznámený so správnymi operatívnymi informáciami, pravidelne si prečítajte platné ustanovenia a podmienky. 

Využitie bonusových bodov 

Bonusové body daného Predajcu sa stanú aktívnymi a použiteľnými, keď Tím, ktorý odporučil Predajca, odošle prvý dokončený projekt do Programu ROOFNET pod podmienkou, že príslušný Predajca nazbieral najmenej 500 bonusových bodov.

Tím môže využiť svoje bonusové body, ak nazbieral najmenej 1 000 bodov.

Bonusové body môžu byť vymenené za produkty zverejnené na RoofNest, ktoré môžu byť vybrané a kombinované podľa želania Používateľa, a to do výšky nazbieraných bonusových bodov.

Bonusové body nemožno prenášať ani vymieňať za peniaze.

Spoločnosť Gerard® nenesie zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie alebo prehlásenie v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahuje na Používateľa a ktoré je Používateľ povinný dodržiavať v súlade s jeho vlastnými vnútroštátnymi zákonmi, pokiaľ ide o účasť vo vernostnej schéme alebo nadobudnutie produktov využívaných spoločnosťou RoofNest.

Pokiaľ nie je v operatívnych právnych predpisoch stanovené inak, spoločnosť Gerard® nenesie zodpovednosť za prípadné dane, clá ani iné sumy, ktoré sa majú zaplatiť na základe obsahu tohto odseku, ktorému je Používateľ v súvislosti s uvedenými produktmi vystavený.

Platnosť bodov je 3 roky.

Zverejnenie Projektov

Každý Projekt, ak bol zaradený do Programu ROOFNET podľa prevádzkových predpisov, dostane jedinečné náhodné číslo.

Projekty sú nahrávané používateľmi, ale ich aktivácia závisí od schválenia spoločnosťou Gerard® alebo dodávateľom Produktu. Schválenie sa udeľuje po kontrole Produktu, kupujúceho Zákazníka a umiestnenia Projektu, ktoré zadala osoba, ktorá zadáva alebo posiela údaje. 

Prístupnosť Projektov

Projekty odoslané do Programu ROOFNET sú prístupné ostatným Používateľom a verejnosti v rámci Programu ROOFNET alebo prostredníctvom aplikácie RoofNest.

REFERENCIE

Predajcovia, ktorí spolupracovali v súvislosti s určitým Projektom, poskytujú Tímom referencie. Predajca urobí všetko, čo sa od neho očakáva, aby bol obsah referencií objektívny, referencie by mali byť presné a založené na jeho vlastnej priamej skúsenosti s ohľadom na daný Tím.

Bez toho, aby to ovplyvnilo vyššie uvedené informácie, referencie Tímu zverejnené v aplikácii RoofNet nemôžu byť v žiadnom prípade interpretované ako pokyny alebo odporúčania spoločnosti Gerard® týkajúce sa služieb určitého Tímu, bez ohľadu na to, či je Predajca poskytujúci referenciu zamestnancom spoločnosti Gerard® alebo nie. Referencie treba chápať ako osobné názory.

POZASTAVENIE PROFILU POUŽÍVATEĽA

Spoločnosť Gerard® si vyhradzuje právo kedykoľvek pozastaviť akýkoľvek Používateľský účet a všetky nepoužité bonusové body, a to z nasledujúcich dôvodov:

1) Porušenie súčasných PODMIENOK POUŽÍVANIA;

2) Nezákonná zmena, nepravdivé alebo chybné zadanie akýchkoľvek informácií alebo nesprávne použitie vernostnej schémy;

3) Porušenie akýchkoľvek miestnych, vnútroštátnych alebo medzinárodných právnych predpisov alebo iných právnych predpisov v súvislosti s účasťou vo vernostnej schéme;

4) Podvod alebo zneužitie v súvislosti s akoukoľvek časťou schémy;

5) Udržiavanie viac ako jedného aktívneho Profilu používateľa profilu súčasne;

6) Akákoľvek činnosť, ktorá podľa úsudku spoločnosti Gerard® poškodzuje Gerard®, produkty alebo vernostnú schému používanú touto Webovou stránkou

7) GERARD si vyhradzuje právo skryť pasívne účty na Roofnet mape. 

MOŽNOSTI KONFIGURÁCIE STRECHY - PROJEKTOVÁ ASISTENCIA

Spoločnosť Gerard® poskytuje prostredníctvom aplikácie RoofNet spojenej s Webovou stránkou informačné riešenie pod názvom "Strešný konfigurátor/simulátor", ktoré je možné bezplatne použiť ako projektovú asistenciu. Pomocou tohto riešenia má Zákazník možnosť navrhnúť personalizované strechy a vybrať si pre neho najvhodnejšie Produkty.

Na rozdiel od spoločnosti Gerard®, Zákazník nemá povolenie na konštrukciu, zobrazenie alebo funkčnosť Konfigurátora/Simulátora. Spoločnosť Gerard® má právo kedykoľvek prerušiť alebo zmeniť Konfigurátor/simulátor alebo akúkoľvek jeho funkciu.

Spoločnosť Gerard® nezaručuje, že strešné riešenia individuálne konfigurované Zákazníkom pomocou Konfigurátora/simulátora budú vhodné pre použitie požadované Zákazníkom. Strešné riešenie vytvorené Konfigurátorom/simulátorom sa nemôže považovať za oficiálne; riešenie, ktoré sa môže implementovať v súlade so zákonom, môže pochádzať iba od odborníka, ktorý má príslušné oprávnenie a licenciu.

Spoločnosť Gerard® nenesie žiadnu zodpovednosť za technickú, právnu alebo administratívnu presnosť strešného riešenia získaného pri použití Strešného konfigurátora/simulátora, to musí byť schválené odborníkom s príslušným oprávnením a licenciou.

KALKULÁTOR STRECHY - PROJEKTOVÁ ASISTENCIA 

Spoločnosť Gerard® poskytuje prostredníctvom aplikácie Gerard® spojenej s Webovou stránkou informatické riešenie pod názvom "Kalkulátor strechy", ktoré je možné bezplatne použiť ako projektovú asistenciu. Kalkulátor strechy poskytuje približný odhad škridiel a príslušenstva Gerard potrebných pre projekt. Odhad je založený na meraniach zadaných používateľom a na základe matematického vzorca. Pred zakúpením strešného materiálu pre akýkoľvek projekt sa odporúča skontrolovať potrebné množstvo škridiel a príslušenstva u dodávateľa alebo zhotoviteľa.

Po dokončení kalkulácie strechy pomocou Kalkulátora strechy majú Zákazníci možnosť spojiť sa s Predajcami alebo Pokrývačmi prostredníctvom aplikácie RoofNet, aby dostali cenovú ponuku na získanie Produktu, ktorý ich zaujal. Pred požiadaním o kalkuláciu ceny si prosím prečítajte nasledujúce podmienky:

Každá kalkulácia strechy, ktorú ste dostali na Webovej stránke alebo v doméne, subdoméne alebo aplikácii (vrátane RoofNet), sa kvalifikuje iba ako odhad a nezaručuje konečné a skutočné množstvo Produktu/montáže. Kalkulácia množstva je založená na informáciách týkajúcich sa požiadaviek Projektu poskytnutých Zákazníkom a je možné, že nie je presná. Okrem toho sa celkové množstvo škridiel a príslušenstva môže meniť v závislosti od zložitosti projektu a charakteristických požiadaviek Zákazníka.

Množstvá sú poskytnuté na základe informácií, ktoré ste uviedli v Kalkulátore strechy, bez toho, aby boli akokoľvek skontrolované.

Berte do úvahy, že účelom vyššie uvedenej služby je odhadnúť množstvo škridiel a príslušenstva  pre riešenie, ktoré bude vyhovovať vašim vlastným potrebám. Za účelom určenia konečných množstiev a ceny, je potrebné, aby sa zhotoviteľ oboznámil s projektom alebo ho osobne navštívil. Kalkulácia ceny založená len na informáciách, ktoré ste uviedli v Kalkulátore strechy, bez toho, aby bola akokoľvek skontrolovaná, nemusí byť presná. Pri výpočte množstiev sa v Kalkulátore strechy zohľadňujú informácie poskytnuté používateľom. Zhotoviteľ by mal poskytnúť obvyklé všeobecne akceptované podmienky výstavby a miestne požiadavky. 

Požiadavka na množstvo a výpočet množstva zaslaná cez Webovú stránku alebo na RoofNet sa nepovažuje za záväzok využiť službu alebo kúpiť Produkt. 

Zmluva sa uzatvára bez ohľadu na to, bez použitia Webovej stránky, medzi Zákazníkom a spoločnosťou Gerard® alebo medzi dodávateľom alebo distribútorom a vybraným montážnym tímom.

REGISTROVANÉ OBCHODNÉ ZNAČKY A PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Ochranné známky, logá a obchodné značky služieb (ďalej len "Obchodné značky") uverejnené v tejto prihláške tvoria vlastníctvo spoločnosti Gerard®. Používatelia či návštevníci nemajú povolené používať tieto Obchodné značky bez predošlého súhlasu spoločnosti Gerard®. Používanie Webovej stránky alebo mobilných aplikácií vám nezaručuje vlastnícke práva k nim, k službám ani obsahu. Pokiaľ nie je v právnych predpisoch stanovené inak, nemáte bez nášho písomného súhlasu právo na použitie obsahu Webovej stránky alebo mobilných aplikácií.  

Neodstraňujte, neskrývajte a nemeňte žiadne zverejnené právne informácie, ktoré aplikácia RoofNet alebo jej služby obsahujú alebo poskytujú.

 

Táto webová stránka používa vlastné súbory cookie, ako aj súbory cookie tretích strán. Pokračovaním v používaní tejto webovej stránky dávate súhlas s používaním súborov cookie.